Interesuje vas ostvarivanje prava na refundaciju poreza i doprinosa za vlasnike i zaposlene u 2019. godini

Paušalno oporezivanje i da li je to pravi izbor za vas?
9. juna 2019.

Interesuje vas ostvarivanje prava na refundaciju poreza i doprinosa za vlasnike i zaposlene u 2019. godini

NOVOOSNOVANI STE U OVOJ GODINI? INTERESUJE VAS OSTVARIVANjE PRAVA NA REFUNDACIJU POREZA I DOPRINOSA ZA VLASNIKE I ZAPOSLENE U 2019. GODINI?

Prvo i osnovno pitanje koje se mora postaviti je da li ste registrovali svoju delatnost kao pravno lice ili preduzetnik?

Pravno lice je oblik organizovanja poslovanja u formi preduzeća, odnosno društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarskog društva i sl. Razna udruženja građana za koje ste verovatno čuli, zatim sindikati, a odskora i stambene zajednice predstavljaju nešto drugačiju formu organizacije poslovanja i udruživanja kao prevashodno nedobitnih organizacija kojima je cilj ostvarivanje određenih prava svojih članova. O njima nećemo sada više govoriti, ono što je važno napomenuti je da pravna lica koja su u formi preduzeća ,a takođe i preduzetnici imaju pravo na ostvarivanje određenih olakšica u prvoj godini poslovanja koja je veoma važna kao prekretnica ka odluci da li ostati i nadalje verni svojoj misiji uspeha u biznisu. Preduzetnici ne sklapaju ugovor o radu sa svojom firmom ,dok sa drugim radnicima sklapaju ugovore o radu.

Preduzetnici su fizička lica koja obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, znači oni su prevashodno „dobitni“ privredni subjekti. Da bi se i za njih stvorila povoljnija poslovna klima, država je od jeseni 2018. propisala niz stimulativnih mera koje bi osnažile i ohrabrile mnoge koji vide svoju priliku u privatnom biznisu, jer omogućavaju bitno rasterećenje poreskih nameta tokom prvih godinu dana obavljanja delatnosti koje se odnose na obaveze preduzetnika i osnivača pravnih lica prema svom ličnom osiguranju u toku obavljanja samostalne delatnosti. Jedan od bitnih uslova je da su u radnom odnosu po ugovoru o radu u svom preduzeću (ako se radi u osnivaču privrednog društva), odnosno ako su preduzetnici koji su se opredelili za isplatu lične zarade po principu po kom se obračunava zarada zaposlenima kod preduzetnika. Još jedan od presudnih uslova za ostvarivanje prava je i da, ukoliko ste vlasnik imate najmanje 6 meseci redovne evidencije kod NSZ-a do dana pokretanja posla ili ste završili školovanje u poslednjih 12 meseci. Na taj način ćete biti oslobođeni plaćanja poreskih obaveza vezanih za samostalnu delatnost u 100% iznosu, odnosno nećete u prvih godinu dana imati poreskih obaveza. Ukoliko budete upošljavali radnike za njih ćete moći koristiti olakšice, odnosno refundacije dela obaveza po zaposlenom u iznosu od najmanje 65% sve dok važi poreska olakšica, a ne na samo 12 meseci.

Preduzetnik koji je paušalno oporezovan nema pravo na oslobođenje poreza i doprinosa za sebe kao vlasnika, dok ima pravo na refundaciju dela poreza i doprinosa za zaposlene i do 75%.
Koje uslove treba zaposleni da ispunjava da bih imao pravo na poreske olakšice?

Jednostavno, zaposleni mora imati najmanje 6 meseci aktivne evidencije u NSZ, dok godine starosti samog lica ne utiču na ostvarivanje prava na refundaciju, mora dati izjavu da nije ostvarivao prihode za vreme trajanja njegove evidencije u NSZ, zatim da je prijavljen u radni odnos (obrazac MA prijave na osiguranje, odnosno na sva propisana osiguranja od strane poslodavca).

Kako funkcioniše postupak refundacije? Da li je komplikovan? Koliko traje?

Nakon isplate pripradajućih poreza i doprinosa zaposlenih podnosi se Zahtev poreskoj upravi – filijali sedišta poslodavca, odnosno preduzetnika ili pravnog lica sa određenim prilozima koji dokumentuju isplate zarada i sve druge uslove koje sam zaposleni treba da ispunjava, kao što je između ostalog i Potvrda od strane NSZ o dužini trajanja evidencije radnika pre samog zaključenja radnog odnosa ili preduzetnika o dužini njegove evidencije kod NSZ pre pokretanja svog biznisa. Postupak nije komplikovan i ponavlja se svakog meseca kada se podnosi nov zahtev za oslobođenja ili refundacije dela obaveza koje su za određeni mesec isplaćene, ako su u pitanju radnici, odnosno bez ikakvih plaćanja ako se radi o preduzetniku ili osnivaču preduzeća.

U kojim slučajevima se gubi pravo na refundaciju ili poresku olakšicu o kojima je reč?

Jedan od slučajeva koji se najčešće događaju je da se raskine ugovor o radu sa zaposlenim i u tom slučaju se za istog koristi pravo na refundaciju za sve obračune zarada samo do vremena do kada je radio kod poslodavca. Iste moraju biti plaćene zaključno sa poslednjim danom važenja Ugobora oradu sa poslodavcem.

Mogu li zaposlenog za kog koristim pravo na refundaciju zameniti drugim licem sa NSZ ukoliko nisam zadovoljan njegovim angažovanjem i pod kojim uslovima?

Naravno, s tim što treba voditi računa da se broj zaposlenih ne smanji u odnosu na raniji period, odnosno da mora doći do zamene na način da prethodni i sadašnji radnik imaju prijavu u radni odnos istovremeno.

Da li je neophodno da zaposleni bude angažovan po ugovoru o radu na neodređeno vreme, odnosno „za stalno“ ili ne da bih mogao da koristim poreske olakšice?

Ne, nije neophodno niti uslovljava da mora tako biti. Oba vida ugovora se podjednako tretiraju sa aspekta ostvarivanja prava.

Da li ova mogućnost važi takođe i za nerezidente, odnosno strance koji pokreću posao u Srbiji?

Šta je potrebno podneti od dokumentacije poreskoj upravi da bi pozitivno odlučila o statusu našeg prava na refundaciju i u kojim rokovima?

Šta ukoliko se dogodi situacija pokretanja likvidacije ili stečaja nad pravnim licem ili brisanja preduzetnika, odnosno do trajnog ili privremenog prekida obavljanja delatnosti?

Sva ova pitanja možemo zajedno razmotriti i pomoći vam da donesete ispravne poslovne odluke koje su vođene i željom za uštedama koje su vrlo bitne i neophodne, naravno prevashodno uzimajući u obzir sve kriterijume vezane za vašu poslovnu ideju, imate li potreba za upošljavanjem radnika s obzirom na delatnost kojom ćete se baviti i sl..

Na dodatna pitanja kontaktirajte nas i odgovorićemo vam u najkraćem roku sa velikim zadovoljstvom.